Billig El

Alla är vi nog överrens om att vi inte vill lägga hela månadslönen på elräkningar, men många håller sig till det elbolag man alltid haft utan att fundera på billigare lösningar. Att välja elbolag är ett personligt val utifrån vilka preferenser man har som hushåll. Nedan följer information om vad du bör tänka på för att få så billig el som möjligt.

Vilka element består elpriset av, vad betalar du egentligen för?
När du betalar din elavgift går dina pengar till skatter och kostnader hos staten. Varje månad betalar du även en avgift till ditt elbolag, dvs. du betalar för eltransporten och inte för den förbrukade elen i sig. Denna avgift går till elbolagets utgifter för drivande, skötsel och tillbyggnad av elnät. Energimarknadsinspektionen inspekterar prissättningen av nätkostnaderna som ska vara rimliga i sakläge till den prestation elnätbolaget verkställer. Självklart betalar du även för brukad el. Elen köps upp från den nordiska elmarknaden Nord Pool och saluförs vidare av elleverantörer, också kallade elhandelsbolag.


Vad kan du göra för att sänka dina elavgifter?
Den mest självklara lösningen är att minska elförbrukningen, men också att på nytt överväga ett avtal med en billig elleverantör. Tidvis kan den mest gynnsamma nyckeln vara att teckna avtal med sin aktuella elleverantör, eftersom man utan ett elavtal får bekosta ett tillsvidarepris som för det mesta är högre än ett fastställt rörligt elpris. Vad som är mest förmånligt för just dina nyttor får du lätt reda på om du jämför elpriser, elkontrakt och elföretag på internet.

Vilken influens går priset på, hur påverkas det?
På elbörsen Nord Pool, där elproducenter från hela Norden saluför el, styrs priset av tillträde och efterfrågan, precis som på andra råvarumarknader.

Runt hälften av elen som säljs i Sverige är direkt gjord på vattenkraft. Vid perioder med mycket nederbörd innebär detta att vattenkraftens lager fylls och elbolaget kan producera mer el, vilket gör att elpriserna går ner. På sommaren när det är varmt använder vi mindre el vilket gör att efterfrågan minskas, även detta pressar ner elpriset tillfälligt.

En annan sak som påverkar elpriset är världens priser på kol, olja och naturgas – men även relaterade kostnader för utsläppsbehörigheter. Priserna på fast elavtal influeras av kommande tids utsikter för elproduktion och elkonsumtion.

Framstående beståndsdelar som har verkan på elpriset i Norden:

  • Vattenlägen i nordiska vattenmagasin.
  • Nederbördsprognoser för trakter som har vattenkraftverk.
  • Vädret. När värmetillståndet går upp sjunker eller försvinner behovet av elupphettning.
  • Verksamhetsavvikelser i elproduktionen.
  • Elöverflyttningsprestandan mellan länder.
  • Utgift för utsläppsrätter.
  • Kommande tids utsikter för börsen och elmarknaden.
  • Konjuktursvändningar.
  • Mognandet på valutamarknaden.
  • Energirelaterade avgifter och statliga premier.